Դեպի վեր
Թափուր պաշտոններ

06.12.2017

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն


2017 թվականի դեկտեմբերի 6-ին «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթում հայտարարվել է մրցույթ՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի հետևյալ գլխավոր թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար.

 

1. Առաջին բաժնի պետ (ծածկագիր` 41-2.2-15)

Իրականացնում է Կոմիտեի գաղտնիության ռեժիմի կազմակերպումը և դրա պահպանությունը` համաձայն ՀՀ Կառավարության 1997 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 626-ԿԳ որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում գաղտնիության ռեժիմը ապահովելու վերաբերյալ» հրահանգի: Կազմակերպում և իրականացնում է պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման գործընթացը: Կազմակերպում և իրականացնում է գաղտնի դրոշմագրով կադաստրային գործերի ձևավորման, կազմման և պահպանման աշխատանքները: Յուրաքանչյուր տարվա վերջում իր իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է Բաժնի բոլոր փաստաթղթերի առկայության, հաշվառման և արխիվացման գործընթացը:

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝ 

* բարձրագույն կրթություն,

* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,

* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,

* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն, ինչպես նաև տարբեր տեղեկատվական շտերամարանների համակարգչային ծրագրերի շահագործման համար պահանջվող գիտելիքներ,

* պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններին առնչվելու՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան ձևի ձևակերպված առնվազն երեք տարվա թույլտվություն:

Մրցույթը կկայանա 01.02.2018թ.` ժամը 14:15-ին, Խորհրդի շենքում ՝ ք. Երևան, Տերյան 89¤:

 

2. «Արաբկիր» սպասարկման գրասենյակի պետ (ծածկագիր` 41-2.2-115)

Ղեկավարում է անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի գործառույթների իրականացման համար անվճար խորհրդատվություն տրամադրելու աշխատանքները: Կազմակերպում է անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի գործառույթների իրականացման նպատակով սպասարկման գրասենյակ տրվող դիմումների և դրանց կից ներկայացվող փաստաթղթերի ընդունման ու սահմանված ժամկետներում այդ գործառույթների արդյունքում կազմված փաստաթղթերի տրամադրման աշխատանքները: Կազմակերպում է ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով ներկայացված պայմանագրերի կողմերի ստորագրությունների իսկության ճանաչման աշխատանքները: Կազմակերպում է Գրասենյակ տրվող դիմումների, փաստաթղթերի տեսաներածման և գործառույթի կատարման լիազորություն ունեցող տարածքային ստորաբաժանումներ ուղարկելու աշխատանքները:

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

* բարձրագույն կրթություն,

* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,

* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

 

Մրցույթը կկայանա 05.02.2018թ.` ժամը 14:15-ին, Խորհրդի շենքում՝ ք. Երևան, Տերյան 89¤:

 

***

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՔԾ խորհուրդ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),

* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,

* արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,

* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,

* անձնագրի պատճենը:

ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:

ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

 

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 20.12.2017թ.:

 

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ ՔԾ խորհրդի աշխատակազմ

(ք. Երևան, Տերյան 89, հեռ.  (011) 54-11-38, (011) 56-64-62):

 

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթին մասնակցելու համար ՀՀ քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները հետ չեն վերադարձվում: