Դեպի վեր
Թափուր պաշտոններ

31.01.2018

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն


 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի հետևյալ առաջատար թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար.

 

 

1. Հաշվառման և հողաշինարարության վարչության հողաշինարարության բաժնի  առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 41-3.2-63)

 

Մասնագետը մասնակցում է հողային քաղաքականության, հողային ռեսուրսների կառավարման, հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման սկզբունքների մշակման, հողային հարաբերությունների կարգավորման, հողաշինարարության աշխատանքների արդյունքում ստացվող փաստաթղթերի հաշվառման, գրանցման և շրջանառության, հողերի օգտագործման (գոտիավորման) սխեմաների, քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի կազմման սկզբունքների մշակման, հողօգտագործման արդյունավեությանն ուղղված նպատակային ծրագրերի, հողերի միավորման, բաժանման և նախագծերի մշակման, ոլորտին իրավական կարգավորում պահանջող աշխատանքներին: Մասնակցում է նաև պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի մասնավորեցման և հետագա օգտագործման ուղղությունների, հողերի պահպանության, միավորման և վերաբաշխման նպատակային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Ունի այլ իրավունքներ ու պարտականություններ՝ համաձայն սույն պաշտոնի անձնագրի:

 

Մրցույթը կկայանա՝  20.03.2018թ. ժամը՝ 1100-ին: 

 

Նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 

 • հողաշինարարություն, կամ հողաշինարարության և հողային կադաստր, կամ հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում կամ ագրոնոմիա, կամ քարտեզագրություն, կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն.
 • քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացում  քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի <<2)>>-րդ ենթակետում նշված  իրենց  լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
 • անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

 

 

* * *

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

 • դիմում՝ մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները՝ բնօրինակների հետ միասին,
 • արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին.
 • 1 գունավոր լուսանկար՝ 3x4սմ չափի,
 • անձնագրի պատճեն:

 

ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:

Փաստաթղթերն ընդունվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման  բաժնում՝ ժամը 1430-ից 1730-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Մրցույթը կանցկացվի Կոմիտեի շենքում (ք. Երևան, Արշակունյաց 7, հեռ.՝ 060 474 247):

 

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 14.02.2018թ.:

 

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթներին մասնակցելու համար ՀՀ քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները հետ չեն վերադարձվում: