Դեպի վեր
Հայտարարություններ

15.01.2015

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


Հայաստանի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում հերթական որակավորումն անցկացվելու է 2015 թվականի փետրվարի 24-ին ժամը 10-ին:

Մասնագիտական որակավորում ստանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն բարձրագույն կրթություն կամ քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառներից որևէ մեկում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ:

Հայտատուները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

  • գրավոր դիմում` կոմիտեի նախագահի անունով (դիմումի ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
  • բարձրագույն կրթության վկայագրի (դիպլոմի) կամ աշխատանքային գրքույկի պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,
  • անձնագրի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին,
  • պետական տուրքի անդորրագիրը (Հ/Հ 9 0000 5163283,        3.000 ՀՀ դրամ),
  • մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափի:

Փաստաթղթերն ընդունվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ընդհանուր բաժնում` 2015 թվականի հունվարի 20-ից մինչև 2015 թվականի հունվարի 30-ը:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է 30.01.2015թ.:

Որակավորումը անցկացվելու է կադաստրի պետական կոմիտեի շենքում` ք. Երևան, Արշակունյաց 7 հասցեում:

Որակավորման Հարցաշարերը տեղադրված են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի պաշտոնական կայք էջում www.cadastre.am:

 

 

Որակավորման բաժին

Հեռ. 52-87-13