Դեպի վեր
Կոմիտեի նախագահի հրամաններ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 21 մարտի 2017 թվականի N 93-Ն հրամանը ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2012 թվականի փետրվարի 1-ի թիվ 27-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 15 նոյեմբեր 2016թ N 300-Ն հրամանը ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2012 թվականի փետրվարի 1-ի N 27-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2016 թվականի մարտի 25-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 351-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին>> 63-Ն հրամանը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2015 թվականի ապրիլի 13-ի «Հողօգտագործման բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից կատարված աշխատանքների գնահատման չափորոշիչների մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին» N 87-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2011 թվականի նոյեմբերի 17-ի «Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականի ձևը և դրանում տվյալների լրացման առանձնահատկությունները հաստատելու մասին» N 320-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2014 թվականի հոկտեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2012 թվականի փետրվարի 1-ի թիվ 27-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 335-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2012 թվականի փետրվարի 1-ի N 27-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին N 93-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2005 թվականի հունվարի 19-ի «Շարժական գույքի գրավի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման լիազորություններ սահմանելու մասին» N 6-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2005 թվականի հունվարի 19-ի «Պետական uեփականություն հանդիuացող, ինչպեu նաև քաղաքային կամ գյուղական համայնքներին ՀՀ Հողային oրենuգրքի 56 հոդվածի պահանջների համաձայն անհատույց` սեփականության իրավունքով փոխանցվող հողամասերի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հրահանգը հաստատելու մասին» N 4-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2004 թվականի նոյեմբերի 8-ի «Շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով` վարձակալության իրավունքի գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման դիմումների, տեղեկանքի, ստացականի, շարժական գույքի գրանցման մատյանի, շարժական գույքի դիմումների գրանցման մատյանի, շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի վկայականների ձևերը և շարժական գույքի դիմումների գրանցման մատյանի վարման կարգը հաստատելու մասին» N 250-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2004 թվականի հոկտեմբերի 13-ի «Հերթապահ տեղեկատու քարտեզի վարման հրահանգը հաստատելու մասին» N 228-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2004 թվականի հունիսի 2-ի «ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաuտրի պետական կոմիտեում լրագրողների հավատարմագրման կարգը հաստատելու մասին» N 127-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2007 թվականի ապրիլի 23-ի «Տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի թերթերի անվանակարգը սահմանելու կարգը հաստատելու մասին» N 87-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2003 թվականի հունիսի 23-ի «Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների, անհատական բնակելի տների, այգետնակների (ամառանոցների) և դրանց կից օժանդակ շինությունների, ավտոտնակների, բազմաբնակարան բնակելի շենքերում տեղակայված հասարակական և արտադրական նշանակության, առանձին կանգնած հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների կադաստրային գնահատման մեթոդական ցուցումները հաստատելու մասին» N 215-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2003 թվականի հուլիսի 12-ի «ՀՀ մարզերի և համայնքների հողերի հաշվառման գրքերի և դրանց վարման մասին ցուցումները հաստատելու վերաբերյալ» N 203-Ն հրաման