Դեպի վեր
Պետական գրանցման համար գանձվող պետական տուրքի դրույքաչափեր

 

«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 36-րդ մասի համաձայն գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում կատարելու համար գանձվող պետական տուրքի դրույքաչափերն են`

 

ա)

անշարժ գույքի պետական գրանցում կատարելու (բացառությամբ սեփականաշնորհվող պետական, հանրային և համայնքային բնակարանային ֆոնդի բնակարանների)

բազային տուրքի չափով

բ)

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տնամերձ, այգեգործական (ամառանոցային) և բնակելի տան շինարարության և դրա սպասարկման համար հատկացված և որպես սեփականություն նրանց անցած հողերի և ամրակայված գույքի պետական գրանցում կատարելու (բացառությամբ սահմանամերձ, լեռնային և ծայրամասային բնակավայրերի)

բազային տուրքի
հնգապատիկի չափով

գ)

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ, լեռնային և ծայրամասային բնակավայրերում տնամերձ, այգեգործական (ամառանոցային) և բնակելի տան շինարարության և դրա սպասարկման համար հատկացված և որպես սեփականություն նրանց անցած հողերի և ամրակայված գույքի պետական գրանցում կատարելու

բազային տուրքի
30 տոկոսի չափով

դ)

հասարակական և արտադրական նշանակության անշարժ գույքի օտարման (վաճառք, փոխանակություն, նվիրատվություն) պայմանագրերի պետական գրանցում կատարելու`

 

դա)

«փոքր» օբյեկտների, բացառությամբ «դբ» կետով նշված անշարժ գույքի (համաձայն «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2 հոդվածի)

բազային տուրքի
քսանապատիկի չափով

դբ)

գյուղատնտեսական նշանակության անշարժ գույքի և մինչև 30 քառակուսի մետր կրպակների, տաղավարների, ավտոտնակների և այլ անշարժ գույքի

բազային տուրքի
տասնապատիկի չափով

դգ)

հասարակական և արտադրական նշանակության այլ անշարժ գույքի

բազային տուրքի
քառասնապատիկի չափով

ե)

անհատական բնակելի տների, այգետնակների պետական գրանցում կատարելու

բազային տուրքի չափով

զ)

անշարժ գույքի առանձին միավորների (ավտոտնակ, հացատուն, գոմ և այլ կառույցներ) պետական գրանցում կատարելու

բազային տուրքի չափով

է)

բնակելի նշանակության անշարժ գույքի` հողի (բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության սեփականաշնորհված հողերի) և ամրակայված գույքի օտարման (ձեռքբերման) պայմանագրի պետական գրանցում կատարելու

բազային տուրքի
քսանապատիկի չափով

ը)

գյուղատնտեսական նշանակության սեփականաշնորհված հողամասերի յուրաքանչյուր միավորի օտարման (ձեռքբերման) պայմանագրի պետական գրանցում կատարելու

բազային տուրքի չափով

ը1)

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ, լեռնային, ծայրամասային բնակավայրերում գյուղատնտեսական նշանակության սեփականաշնորհված հողամասերի յուրաքանչյուր միավորի (բացառությամբ տնամերձ հողամասերի) օտարման (ձեռքբերման) պայմանագրի պետական գրանցում կատարելու համար

բազային տուրքի 30% չափով

թ)

կտակի կամ ժառանգման միջոցով ձեռք բերված անշարժ գույքի պետական գրանցում կատարելու

բազային տուրքի չափով

ժ)

պետական և համայնքային սեփականություն համարվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վարձակալության և ենթավարձակալության պայմանագրի պետական գրանցում կատարելու

բազային տուրքի չափով

ժա)

պետական և համայնքային սեփականություն համարվող հողերի օտարման, վարձակալության և ենթավարձակալության պայմանագրի պետական գրանցում կատարելու

բազային տուրքի չափով

ժբ)

շենքերի և շինությունների վարձակալության և ենթավարձակալության պայմանագրի պետական գրանցում կատարելու

բազային տուրքի չափով

ժգ)

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին` սեփականություն համարվող անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրի պետական գրանցում կատարելու

բազային տուրքի չափով

ժգ1)

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին` գյուղատնտեսական նշանակության սեփականաշնորհված հողամասերի յուրաքանչյուր միավորի վարձակալության պայմանագրի պետական գրանցում կատարելու համար

բազային տուրքի չափով

ժդ)

անշարժ գույքի օգտագործման իրավունքի պայմանագրերի պետական գրանցում կատարելու

բազային տուրքի չափով

ժե)

անշարժ գույքի (բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության սեփականաշնորհված հողերի) և բնակելի նշանակության անշարժ գույքի գրավի (հիփոթեքի) պայմանագրերի գրանցում կատարելու և նշված գույքի հիփոթեքի առարկայի օտարման վրա սահմանափակում (արգելադրում) կիրառելու համար

բազային տուրքի հնգապատիկի չափով

ժե1)

գյուղատնտեսական նշանակության սեփականաշնորհված հողամասերի յուրաքանչյուր միավորի, ինչպես նաև բնակելի նշանակության անշարժ գույքի գրավի (հիփոթեքի) պայմանագրի պետական գրանցում կատարելու և նշված հողամասերի գրավի (հիփոթեքի) առարկայի օտարման վրա սահմանափակում (արգելադրում) կիրառելու համար

բազային տուրքի չափով

ժե2)

շարժական գույքի (բացառությամբ գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների) գրավի կամ լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցում կատարելու համար

բազային տուրքի
կրկնապատիկի չափով

ժե3)

գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների գրավի կամ լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցում կատարելու համար

բազային տուրքի չափով

ժզ)

անշարժ գույքի փոխանակման պայմանագրերի պետական գրանցում կատարելու 

բազային տուրքի չափով

ժէ)

հողը մշտական օգտագործման հանձնելու որոշումների պետական գրանցում կատարելու

բազային տուրքի չափով

ժը)

հողամասերի սահմանները փոփոխելու, միավորելու և բաժանելու մասին պայմանագրերի պետական գրանցում կատարելու

բազային տուրքի չափով

ժթ)

անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի սահմանափակման, այդ թվում` սերվիտուտի պայմանագրի պետական գրանցում կատարելու համար

բազային տուրքի չափով

ի)

անշարժ գույքի արտոնված օգտագործման իրավունքի արտոնագրի պետական գրանցում կատարելու համար

բազային տուրքի չափով

իա)

անշարժ գույքի նկատմամբ ժամկետային, հայեցողական,  անժամկետ, ցմահ իրավազորության պետական գրանցում կատարելու համար

բազային տուրքի
հնգապատիկի չափով

իբ)

անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի առանձին իրավազորությունների պետական գրանցում կատարելու համար

բազային տուրքի չափով

իբ1)

անշարժ գույքի նկատմամբ այլ իրավունքների պետական գրանցման համար

բազային տուրքի չափով

իգ)

անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի դադարման մասին որոշումների, վճիռների և դատավճիռների պետական գրանցում կատարելու համար

բազային տուրքի
հնգապատիկի չափով

իդ)

հողի մշտական օգտագործման և հողի ու շենքերի, շինությունների վարձակալության իրավունքի դադարման մասին որոշումների, վճիռների և դատավճիռների պետական գրանցում կատարելու համար

բազային տուրքի
հնգապատիկի չափով

իե)

անշարժ գույքից կամ նրա մի մասից սեփականատիրոջ, օգտագործողի հրաժարվելու մասին որոշումների պետական գրանցում կատարելու համար

բազային տուրքի
հնգապատիկի չափով