ՀՀ Կառավարության որոշումներ

ՀՀ Կառավարության որոշումներ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման, պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 434-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի` ըստ նպատակային նշանակության (կատեգորիաների) հողերի 2011 թվականի կադաստրային արժեքները (գները) և կադաստրային զուտ եկամտի չափերը սահմանելու մասին» N 407-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական անվանումների անգլերեն և ռուսերեն տառադարձության կարգը հաստատելու մասին» N 220-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հուլիսի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի բառարանի, աշխարհագրական անվանումների հայերեն լեզվով էկզոնիմների ցանկի և Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկաաշխարհագրական օբյեկտների տեղեկատու-բառարանի բաշխման ցանկը հաստատելու մասին» N 606-Ա որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության ազգային ատլասի հրատարակման թույլտվություն տալու մասին» N 1899-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի սեպտեմբերի 20-ի «Անշարժ գույքի միասնական գնահատման և հարկման մասին» հայեցակարգի ուղղություններից բխող միջոցառումների ծրագիր-ժամանակացույցը հաստատելու մասին» N 1091-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 17-ի «Երևան քաղաքի անվանակոչված աշխարհագրական օբյեկտների անվանումները հաստատելու մասին» N 383-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու և Տավուշի մարզերի անվանակոչված աշխարհագրական օբյեկտների անվանումները հաստատելու մասին» N 433-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի, Շիրակի և Վայոց ձոր մարզերի անվանակոչված աշխարհագրական օբյեկտների անվանումները հաստատելու մասին» N 1905-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի անվանակոչված աշխարհագրական օբյեկտների անվանումները հաստատելու մասին» N 1873-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզերի անվանակոչված աշխարհագրական օբյեկտների անվանումները հաստատելու մասին» N 1310-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը, գույքի կազմը և չափը հաստատելու մասին» N 1930-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 1512-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 16-ի «WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի բաց հրատարակման ընթացակարգը կարգավորելու մասին» N 791-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 31-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող գեոդեզիական կետերի անվանափոխումները հաստատելու մասին» N 1272-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունիսի 8-ի «Տիեզերական նկարահանումների պլանավորման, երկրի հեռահար զոնդավորման տվյալների ընդունման, մշակման և տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 683-Ն որոշում

1 2 3 4