Թափուր պաշտոն

Վերջնաժամկետ 30.01.2023 - Ակտուալ չէ
Կոդ 61-26.2-Մ2-4

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԿՈՄԻՏԵՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է  ՆԵՐՔԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ  

 

Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Ֆինանսատնտեսագիտական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 61-26.2-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Ֆինանսատնտեսագիտական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 61-26.2-Մ2-4) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է:

Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արշակունյաց 7:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները դիմումները ներկայացնում են առցանց http://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով՝ 2023 թվականի հունվարի 30-ը՝ ժամը 24:00-ը ներառյալ։

Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝

1. դիմում (առցանց),

2. անձնագրի և/կամ նույնականացման քարտի` լուսապատճեն (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսապատճենը),

3.  բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսապատճեն(ները),

4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսապատճեն,

5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսապատճեն,

6. մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

 • Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2023 թվականի փետրվարի 27-ին՝ ժամը 11:00-ին, Կադաստրի կոմիտեի վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Արշակունյաց 7):

 • Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2023 թվականի մարտի 1-ին՝ ժամը 11:00-ին, Կադաստրի կոմիտեի վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Արշակունյաց 7):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 267.072 (երկու հարյուր վաթսունյոթ հազար յոթանասուներկու) դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

 

Թեստում ընդգրկվող թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

 • ՀՀ Վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 749-Լ որոշում

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141603

 • Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 1, 2, 4, 10, 12-15, 18, 21, 24, 32-33, 35-38, 40, 43, 44, 46-49, 56-58, 60, 66, 82, 84, 88-90

        հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=102510

 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք. հոդվածներ` 1, 4, 5, 7, 9-12, 18-21, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 36

        հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910

 • «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 6, 13, 16, 21, 23

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140926

 • Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 6, 12, 13, 17, 20, 22, 25, 31

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=131562

 • «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 3-5, 7, 10, 12, 14-17, 21-23

        հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141302

 • «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 6, 8, 10, 11, 18, 21

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=150887

 • Աշխատանքային օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 161, 166, 172, 173, 14, 89

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152137

 • Քաղաքացիական օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 31, 50, 67, 134, 163, 166, 176, 178, 192, 195, 199, 201, 214, 215, 222, 224, 228, 236, 249, 265, 270, 279, 318, 322, 324, 570, 612, 620, 1185, 1192, 1193, 1211, 1227, 1245

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=148978

 • «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 5, 6, 20, 22, 27

        հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151475

 • «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 7, 11, 13, 22, 24, 26, 27

        հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=144494

 • «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 3, 5, 7-12, 17, 19, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 43, 44, 48, 74, 75

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149032

 • «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 3-5, 7-9, 14, 15, 18, 19, 25, 29-33, 43, 51, 52

հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141524

 • ՀՀ հարկային օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 147, 150

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=169107

 

 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ. Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։

հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 • Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Երևան 2013։

հղումը՝ http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2

 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012:

հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐ

 • «Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա

հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf

 • «Հաշվետվությունների մշակում»

հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

 • «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա

հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf

 

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել Կադաստրի կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն (հասցե՝ ք. Երևան, Արշակունյաց 7, հեռախոսահամար՝ 060-474147, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ hr@cadastre.am:

 

 

Պաշտոնի անձնագիր