ԳԵՈՄԱՏԻԿԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԳԵՈՄԱՏԻԿԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Գեոմատիկայի կենտրոնը Կադաստրի կոմիտեի կառուցվածքում ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2020 թվականի ապրիլի 23-ի 486–Լ որոշման համաձայն։ Ներկա պահին Կենտրոնն ունի 49 աշխատակից։

Գեոմատիկայի կենտրոնի հիմնական նպատակը ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի, ազգային գեոպորտալի, հասցեների միասնական ռեեստրի թարմացումն ու վարումն է և պետական նշանակության գեոդեզիական, քարտեզագրական, հողաշինարարական և երկրատեղեկատվական աշխատանքների իրականացումը։ Կենտրոնն իր  սկզբունքներին համապատասխան  ապահովում է նաև պետական մասշտաբային շարքի քարտեզների, հատակագծերի  ստեղծման և արդիականացման աշխատանքները, կատարում է օդատիեզերական լուսանկանրեի մշակման և օրթոֆոտոհատակագծերի ստեղծման աշխատանքներ,  մասնակցում է ՀՀ-ում մշտական գործող ռեֆերենց կայանների կառավարման գործընթացներին, ինչպես նաև  իրականացնում է կենտրոնի կանոնադրությանը համաձայն այլ գործառույթներ։

   Աշխատանքային և մասնագիտական գիտելիքների ամրապնդման համար Գեոմատիկայի կենտրոնի մասնագետները իրենց ակտիվ մասնակցությունն են ցուցաբերում միջազգային համաժողովներին՝ դրանով իսկ նպաստելով մասնագիտական հմտությունների ձեռքբերմանը և աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի (ԱՏՀ/GIS) ծրագրային փաթեթների  գործնական գիտելիքների ամրապնդմանը։

   Կենտրոնում ներկա պահին իրականացնում է Արմավիրի, Արարատի, Շիրակի մարզերի բազային քարտեզագրական շերտերի ստեղծման աշխատանքներ ԱՏՀ միջավայրում:Ինչպես նաև ապահովում է  բնակավայրերի կադաստրային քարտեզների թաղամասերի սահմանների ուղղման աշխատանքներ․ այս պահի դրությամբ արդեն ուղղվել են շուրջ 140 բնակավայրի կադաստրային քարտեզները։  Կատարվում են աշխատանքներ համայնքների և վարչական շրջանների սահմանների ուղղման ուղղությամբ։ Գործող կադաստրային քարտեզները համադրվում են օրթոֆոտոհատակագծերի հետ,  վեր են հանվում և ուսումնասիրվում են բոլոր խնդրահարույց տեղադիրքերը, սահմանների նկարագրության և օրթոֆոտոհատակագծերի հիման վրա՝ կատարվում է վարչական սահմանների ճշգրտում։ 

   Իրականացվում են նոր ազգային ատլասի և թեմատիկ մի շարք քարտեզների ստեղծման աշխատանքներ: Այս  պահին ավարտվել  են «Կիսագնդերի ֆիզիկական քարտեզ», «Անտարկտիդա», «Ավստրալիա», «Հարավային Ամերիկա», «Հյուսիսային Ամերիկա» ուսումնական քարտեզների ստեղծման աշխատանքները։

  Կատարվում է աշխարհի և  ՀՀ տարածքի  աշխարհագրական անվանումների շտեմարանների թարմացման և վարման աշխատանքնր: Կենտրոնի աշխատակիցների կողմից վարվում են նաև e-cadastre.am հարթակի միջոցով ներկայացված նոր կամ առկա հասցեների, ինչպես նաև փողոցների անվանակոչման և անվանափոխման հայտերը։ Այս պահին ընթանում են նաև հին ու նոր հասցեները ստանդարտ տեսքի բերելու և հասցեավորման համակարգի միասնական հարթակի ստեղծման աշխատանքները, մասնավորապես Հայաստանի բոլոր համայնքներ է ուղարկվել այդ համայնքների բնակավայրերի հասցեավորված գույքերի՝ Կադաստրի կոմիտեում առկա հասցեների ցանկը՝ դրանց տվյալները համայնքներում առկա տվյալների հետ համեմատելու համար:

   Անհրաժեշտ աշխատանքներ են ձեռնարկվել Ինտեգրված կադաստրի հայեցակարգից բխող ՀՀ-ում ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի ներդրմանն  ուղղված ստանդարտացման փաստաթղթերի մշակման և տարածական տվյալները չափորոշիչներին և ստանդարտներին համապատասխանեցման ուղղությամբ։