Կոմիտեի ղեկավարի հրամաններ

Կոմիտեի ղեկավարի հրամաններ

Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների,պաշտոնատար անձանց,այլ կազմակերպությունների կողմից տարածական տվյալների ստեղծման, մշակման,օգտագործման կամ տարածման մշտադիտարկում իրականացնելու կարգը սահմանելու մասին N 90-Ն

Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի ազգային գեոպորտալի վարման կարգը սահմանելու մասին N 82-Լ

Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործիքների և սարքավորումների հաշվառման կարգը սահմանելու մասին N 416-Ն

Կադաստրի կոմիտեի ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման, ձևակերպման էլեկտրոնային գրանցամատյանի, էլեկտրոնային վիճակագրական հաշվետվության ձևերը, ինչպես նաև ազդարարին տրվող պաշտպանության միջոցների իրականացման կարգը սահմանելու մասին հրաման N 330-Լ

Կադաստրի կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումների տարածքային ենթակայությունը սահմանելու մասին հրաման N 50-Լ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի Կադաստրի պետական կոմիտեի 2012 թվականի փետրվարի 1-ի n 27-ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի Կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 29-ի N 698-Ն որոշումից բխող միջոցառումներ իրականացնելու մասին

Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 4-ի N 211-Լ հրամանում լրացումներ կատարելու մասին

Կադաստրի կոմիտեի 2020 թվականի մայիսի 22-ի N 102-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

«Կադաստրի կոմիտեի 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 304-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 236-Լ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի Կադաստրի կոմիտե դիմելու եվ կոմիտեի պաշտոնատար անձանց կողմից կայացված որոշումները, գործողությունները (անգործությունը) պարզեցված ընթացակարգով վերադասության կարգով վիճարկելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի հունիսի 30-ի n 89-լ և n 187-ա հրամանները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի թիվ 356-Ա հրամանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի հունիսի 30-ի թիվ187-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 30 հունիսի 2017 թվականի N187-Լ հրամանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե դիմելու և կոմիտեի պատոնատար անձանց կողմից կայացված որոշումները, գործողությունները/անգործությունը/ վերադասության կարգով վիճարկելու կարգը հաստատելու մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 21 մարտի 2017 թվականի N 93-Ն հրամանը ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2012 թվականի փետրվարի 1-ի թիվ 27-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 15 նոյեմբեր 2016թ N 300-Ն հրամանը ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2012 թվականի փետրվարի 1-ի N 27-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2016 թվականի մարտի 25-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 351-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին>> 63-Ն հրամանը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2015 թվականի ապրիլի 13-ի «Հողօգտագործման բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից կատարված աշխատանքների գնահատման չափորոշիչների մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին» N 87-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2011 թվականի նոյեմբերի 17-ի «Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականի ձևը և դրանում տվյալների լրացման առանձնահատկությունները հաստատելու մասին» N 320-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2014 թվականի հոկտեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2012 թվականի փետրվարի 1-ի թիվ 27-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 335-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2012 թվականի փետրվարի 1-ի N 27-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին N 93-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2005 թվականի հունվարի 19-ի «Շարժական գույքի գրավի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման լիազորություններ սահմանելու մասին» N 6-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2005 թվականի հունվարի 19-ի «Պետական uեփականություն հանդիuացող, ինչպեu նաև քաղաքային կամ գյուղական համայնքներին ՀՀ Հողային oրենuգրքի 56 հոդվածի պահանջների համաձայն անհատույց` սեփականության իրավունքով փոխանցվող հողամասերի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հրահանգը հաստատելու մասին» N 4-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2004 թվականի նոյեմբերի 8-ի «Շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով` վարձակալության իրավունքի գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման դիմումների, տեղեկանքի, ստացականի, շարժական գույքի գրանցման մատյանի, շարժական գույքի դիմումների գրանցման մատյանի, շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի վկայականների ձևերը և շարժական գույքի դիմումների գրանցման մատյանի վարման կարգը հաստատելու մասին» N 250-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2004 թվականի հոկտեմբերի 13-ի «Հերթապահ տեղեկատու քարտեզի վարման հրահանգը հաստատելու մասին» N 228-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2004 թվականի հունիսի 2-ի «ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաuտրի պետական կոմիտեում լրագրողների հավատարմագրման կարգը հաստատելու մասին» N 127-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2007 թվականի ապրիլի 23-ի «Տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի թերթերի անվանակարգը սահմանելու կարգը հաստատելու մասին» N 87-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2003 թվականի հունիսի 23-ի «Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների, անհատական բնակելի տների, այգետնակների (ամառանոցների) և դրանց կից օժանդակ շինությունների, ավտոտնակների, բազմաբնակարան բնակելի շենքերում տեղակայված հասարակական և արտադրական նշանակության, առանձին կանգնած հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների կադաստրային գնահատման մեթոդական ցուցումները հաստատելու մասին» N 215-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2003 թվականի հուլիսի 12-ի «ՀՀ մարզերի և համայնքների հողերի հաշվառման գրքերի և դրանց վարման մասին ցուցումները հաստատելու վերաբերյալ» N 203-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2002 թվականի նոյեմբերի 29-ի «ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաuտրի պետական կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության առաջատար և կրտuեր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատակարգերը հաստատելու մասին» N 1150-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2002 թվականի հուլիսի 11-ի «1:500, 1:2000 և 1:5000 մաuշտաբի տեղագրական հանույթների հրահանգը հաստատելու մասին» N 392-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2002 թվականի հուլիսի 1-ի «ՀՀ հողային հաշվեկշռի ձևերը հաստատելու մասին» N 473-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2001 թվականի նոյեմբերի 20-ի «ՀՀ վարչատարածքային միավորների uահմանագծերի նկարագրման և uահմանների ամրացման հրահանգը հաստատելու մասին» N 847-Կ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2001 թվականի օգոստոսի 15-ի «ՀՀ աշխարհագրական oբյեկտների անվանակոչման և անվանափոխման հրահանգը հաստատելու մասին» N 531-Կ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2001 թվականի օգոստոսի 14-ի «Պետության կամ համայնքի կարիքների համար վերցվող հողամաuերի և այլ անշարժ գույքի նկատմամբ uահմանափակումների պետական գրանցման մաuին հրահանգը հաստատելու մասին» N 523-Կ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2001 թվականի օգոստոսի 14-ի «Տեղագրագեոդեզիական աշխատանքների անվտանգության տեխնիկայի հրահանգը հաստատելու մասին» N 516-Կ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 1998 թվականի մայիսի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ըստ նպատակային նշանակության շենքերի և շինությունների դասակարգումը հաստատելու մասին» N 108-Կ համատեղ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 70-Ն և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 54-Ն «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաuտրի պետական կոմիտեի կորպորատիվ ցանցերի միջև միացում ապահովելու և տեղեկություններ փոխանակելու մասին» համատեղ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2010 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 398-Ն և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի 12-ի N 220-Ն «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաuտրի պետական կոմիտեի միջև էլեկտրոնային փաuտաթղթաշրջանառության կարգը հաստատելու մասին» համատեղ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 25-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2010 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 463-Ն «Հողօգտագործման բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից կատարված աշխատանքների գնահատման չափորոշիչների մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին» համատեղ հրաման