Անձնակազմի կառավարման վարչություն

Անձնակազմի կառավարման վարչություն

-  

     Վարչության պետ ՝ Քնարիկ Իսոյան

      060 474 247

     hr@cadastre.am


Անձնակազմի կառավարման վարչության կողմից իրականացվում են՝

1. հրամանների նախագծերի նախապատրաստում,

2. աշխատակիցների անձնական գործերի վարում և պահպանում,

3. աշխատանքային, այդ թվում՝ ժամկետային պայմանագրերի, համաձայնագրերի և ծանուցումների նախագծերի պատրաստում.

4. քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների գնահատման և դասակարգման աշխատանքներ,

5. քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների նախապատրաստական և վարման, ինչպես նաև մրցույթների թեստային և հարցազրույցի փուլերի հարցաշարերի մշակման աշխատանքներ․

6. «Mulberry» փաստաթղթաշրջանառության էլեկտրոնային համակարգի կառավարում.

7. ընթացիկ տարվա քաղաքացիական ծառայողների գնահատված կատարողականների հավաքագրում և ամփոփում.

8. ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների պրակտիկան կոմիտեում անցկացնելու գործընթաց: