Թեմատիկ քարտեզագրություն

Թեմատիկ  քարտեզագրություն

2006-2008 թվականներին հրատարակվել են «Հայաստանի Ազգային ատլասի» Ա և Բ հատորները:

Ատլասի Ա հատոր

Ատլասի Բ հատոր

Ատլասի Ա հատորում թեմատիկ քարտեզներով և բացատրական մասով ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետության և Հայկական լեռնաշխարհի բնության տարբեր ոլորտները` երկրաբանություն, սեյսմոտեկտոնիկա, գեոմորֆոլոգիա, կլիմա, ջրագրություն, բնապահպանություն, բուսականություն և այլն, ինչպես նաև բնակչության տեղաշարժերի և տեղաբաշխման սկզբունքները, քաղաքների հատակագծերը, տեղեկատվություն տնտեսության տարբեր ճյուղերի և ՀՀ մարզերի մասին:
Ատլասի Բ հատորում ներկայացված են Հայաստանի պատմության կարևորագույն էջերը, մշակույթը, կրոնի ձևավորումը և տարածումը, Հայկական Սփյուռքը և նրա հիմնական օջախները:

2014 թ. թարմացվել և հրատարակվել է Ազգային ատլասի Ա, իսկ 2017 թ.՝ Բ հատորի անգլերեն տարբերակը։ 2018 թ. Ազգային ատլասի Ա և Բ հատորների անգլերեն տարբերակները բաշխվել են գերատեսչություններին, մշակութային և կրթական կազմակերպություններին:

2019 թվականին սկսվել է Ազգային ատլասի՝ մեկ հատորում միավորված ռուսերեն տարբերակի ստեղծման աշխատանքը։ Հրատարակումը նախատեսված է 2020 թ.։

2015 թվականին նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին, հրատարակվեցին 17 անվամբ պատմական և աշխարհագրական թեմատիկայով ուսումնա-ճանաչողական քարտեզներ, որոնք բաշխվեցին ՀՀ պետական կառավարման մարմինների, գիտական և կրթական կազմակերպությունների միջև: Ցանկը բերվում է ստորև՝

 

1   ՀՀ և ԼՂՀ ֆիզիկական քարտեզ
2   ՀՀ և ԼՂՀ վարչական քարտեզ
3   Հայկական լեռնաշխարհի քարտեզ
4   Աշխարհի քարտեզ
5   Հայաստանը Տիգրան Մեծի օրոք
6   Մեծ Հայքը ըստ Աշխարհացոյցի
7   Հայաստանն ըստ Սևրի պայմանագրի 1920թ.
8   Հայկական հարցը 1878-1914թթ.
9   Հայոց ցեղասպանությունը 1914-16թթ.
10   Հայոց Կիլիկիա
11   Դիարբեքիրի նահանգ
12   Խարբերդի նահանգ
13   Բիթլիսի նահանգ
14   Էրզրումի նահանգ
15   Սեբաստիայի նահանգ
16   Վանի նահանգ
17   Կարսի մարզ