Նորություններ

Տեսնել բոլորը

Կոմիտեի սպասարկման գրասենյակներ
ներկայացված դիմումների վիճակագրություն

e-cadastre
Ինտեգրված կադաստր
Հասցեների ռեգիստր
e-cadastre
Էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման հարթակ
Ավելին
Ինտեգրված կադաստր
Հայաստանի Հանրապետությունում ինտեգրված կադաստրի ստեղծումը և ներդրումը հնարավորություն են տալիս Հայաստանի Հանրապետության, նրա առանձին վարչատարածքային միավորների, ինչպես նաև առանձին ճյուղերի կառավարման խնդիրների լուծման ժամանակ կառավարման մարմիններին տրամադրել տարաբնույթ, սակայն համակարգված և հավաստի տարածական տեղեկատվություն, որը թույլ կտա իրականացնել իրավիճակի համալիր և համաժամանակյա վերլուծություն:
Ավելին
Հասցեների ռեգիստր
Կադաստրի կոմիտեին է վերապահված Հայաստանի Հանրապետության հասցեների միասնական ռեգիստրի և հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական համակարգի վարումը, Հանրապետությանում աշխարհագրական անվանումների հաշվառումը, անշարժ գույքի հասցեների գրանցումը:
Ավելին

Կապ մեզ հետ

Հաճախ տրվող հարցեր
 • Ի՞նչ է անշարժ գույքը:

  Անշարժ գույք` հողամասերը, անշարժ գույք հանդիսացող ընդերքի մասը, մեկուսի ջրային օբյեկտները, անտառները, բազմամյա տնկիները, ստորգետնյա և վերգետնյա, այդ թվում նաև` կառուցվող շենքերը, շինությունները և հողին ամրակցված այլ գույքը: («Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

 • Ի՞նչ է ինքնակամ կառույցը:

  Ինքնակամ կառույց է համարվում oրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով այդ նպատակի համար չհատկացված հողամաuում կամ առանց թույլտվության կամ թույլտվությամբ սահմանված պայմանների կամ քաղաքաշինական նորմերի և կանոնների էական խախտումներով կառուցված կամ վերակառուցված շենքը, շինությունը կամ այլ կառույցը: (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 188-րդ հոդված)

 • Ո՞վ է ձեռք բերում հողամասի վրա կառուցված շենքերի, շինությունների և այլ անշարժ գույքի uեփականության իրավունքը:

  Հողամաuի uեփականատերն է ձեռք բերում իրեն պատկանող հողամաuի վրա կառուցված շենքերի, շինությունների և այլ անշարժ գույքի uեփականության իրավունք: (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 202-րդ հոդված)

 • Ի՞նչ է հողամասի կառուցապատման իրավունքը:

  Կառուցապատման իրավունքը անձի իրավունքն է այլ անձի պատկանող հողամասում` քաղաքաշինական նորմերի ու կանոնների, ինչպեu նաև հողամաuի նշանակության վերաբերյալ պահանջների պահպանմամբ՝ սահմանված կարգով կառուցել շենքեր և շինություններ, դրանք վերակառուցել կամ քանդել և կառուցապատման իրավունքի գործողության ժամկետի ընթացքում տիրապետել և օգտագործել այդ գույքը: (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 2041-րդ հոդված)

 • Ի՞նչ կարգով կարող է օրինականացվել ինքնակամ կառույցը:

  Ինքնակամ կառույցները կարող են ճանաչվել օրինական` համայնքների ղեկավարների կողմից, կառավարության սահմանած կարգով: Ինքնակամ կառույցը կարող է ճանաչվել օրինական միայն այն անձի դիմումով, որին սեփականության իրավունքով պատկանող հողամաuում գտնվում է այդ կառույցը: Պետական կամ համայնքային uեփականություն հանդիuացող հողամասում կառուցված կամ վերակառուցված ինքնակամ կառույցների նկատմամբ ճանաչվում է պետության կամ համայնքի uեփականությունը, անկախ նրանից, թե ով է այն կառուցել: (ՀՀ կառավարության 18.05.2006թ. N 912-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 18.05.2006թ. N 731-Ն որոշում)

 • Ո՞վ է ձեռք բերում հողամասի վրա կառուցված շենքերի, շինությունների և այլ անշարժ գույքի uեփականության իրավունքը:

  Հողամաuի uեփականատերն է ձեռք բերում իրեն պատկանող հողամաuի վրա կառուցված շենքերի, շինությունների և այլ անշարժ գույքի uեփականության իրավունք: (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 202-րդ հոդված)

Ավելին
Առցանց խորհրդատվություն
Այս կայքի միջոցով Դուք կարող եք տեղեկանալ Կադաստրի կոմիտեի աշխատանքին։
Անշարժ գույքի գրանցումից բացի, Կոմիտեն կարևոր այլ լիազորություններ ու պարտականություններ ունի, որոնք բխում են մեր երկրի հողային քաղաքականությունից։
Երևի տեղյակ եք, որ մենք հռչակել ենք «Նոր Կադաստր» ծրագիրը, ինչը նշանակում է կոռուպցիոն ռիսկերից զերծ, ազնիվ, թափանցիկ աշխատող համակարգ, որը մատուցում է բարձրակարգ ծառայություններ։
«Նոր Կադաստր» ծրագիրը նաև ենթադրում է, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամենաարդիական մեթոդներով առավել պարզեցվելու է մեր ու Ձեր գործը։ Վերջնական նպատակն է առցանց, ինքնաշխատ, անթուղթ կադաստրի ստեղծումը։
Արդեն սկսվել է նոր կայքէջի պատրաստման աշխատանքը։ Նշված խնդիրները լուծելուց բացի, ուզում ենք ունենալ առավել հարմար, պարզ և գեղեցիկ կայքէջ։

 

Սպասարկման գրասենյակներ
 • Երևան
  • Կենտրոն
   ք. Երևան, Բուզանդի 1/3
   + 374 60 47 41 64
  • Արաբկիր
   ք. Երևան, Կոմիտաս 35/2
   + 374 60 474 150
  • Շենգավիթ
   ք. Երևան, Մանանդյան 33
   + 374 60 474 162
 • Արագածոտն
  • Թալին
   ք. Թալին, Տերյան փող. 24 թիվ 49
   +374 60 474 191
  • Ապարան
   ք. Ապարան, Բաղրամյան 26
   +374 60 474 192
  • Աշտարակ
   ք. Աշտարակ, Ն.Աշտարակեցու 4
   + 374 60 474 193
Ավելին
Կապ մեզ հետ
Թեժ գիծ 060 474 205

 • Կոմիտեի ղեկավար
  • Սուրեն Վլադիմիրի Թովմասյան
   060 474 110 (ընդունարան)
   suren.tovmasyan@gov.am
 • Կոմիտեի ղեկավարի տեղակալներ
 • Կոմիտեի ղեկավարի խորհրդականներ
 • Կոմիտեի ղեկավարի օգնականներ
 • Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար
 • Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ
 • Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
  • Գրանցման վարչություն
  • Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն
  • Ներքին վերահսկողության վարչություն
    • Արթուր Ստեփանյան
     060 474 118
   • Ստորաբաժանումների վերահսկողության և վերլուծությունների բաժին
   • Հաշվառման վերահսկողության բաժին
  • Գրասենյակների համակարգման վարչություն
   • Զարգացման բաժին
    • Գագիկ Մարտիրոսյան
     060 474 207
   • Համակարգման և մշտադիտարկման բաժին
  • Գեոդեզիայի և հողաշինարարության վարչություն
   • Գեոդեզիայի և քարտեզագրության բաժին
    • Արամայիս Պողոսյան
     060 474 238
   • Հողաշինարարության բաժին
    • Մկրտիչ Մկրտչյան
     060 474 117
   • Երկրատարածական տվյալների բաժին
  • Իրավաբանական վարչություն
   • Իրավական ապահովման բաժին
    • Էլեն Արամյան
     060 47 41 33
   • Օրենսդրության մշակման և որակավորման բաժին
  • Կադաստրային գնահատման և շուկայի վերլուծության վարչություն
    • Հմայակ Հակոբյան
     060 47 41 27
   • Կադաստրային գնահատման բաժին
   • Շուկայի վերլուծության բաժին
    • Աննա Նազարյան
     060 474 146
  • Արտաքին կապերի վարչություն
    • 060 474 129
  • Անձնակազմի կառավարման վարչություն
  • Գնումների կազմակերպման բաժին
  • Առաջին բաժին
  • Հանրային կապերի բաժին
  • Քարտուղարություն
  • Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժին
  • Տնտեսական մաս
  • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն
  • Գեոմատիկայի կենտրոն
   • Վահագն Մուրադյան
    060 47 41 53
    vahagn.muradyan@cadastre.am
   • Երկրատարածական տվյալների կառավարման բաժին
    060 47 41 51
   • Դաշտային աշխատանքների կազմակերպման և համակարգման բաժին
    060 47 42 62
   • Մշտական գործող ռեֆերենց կայանների և կառավարման ավտոմատացված համակարգերի բաժին
    060 47 41 61
   • Մարքեթինգի և վաճառքի բաժին
    060 47 41 55
  • Տարածքային (առանձնացված) ստորաբաժանումներ
Ավելին